ایمونولوژی

آزمایش ایمونولوژی:

در بخش ایمونولوژی تست های گوناگون  بر روی نمونه های مختلف انجام می گیرند که این تست ها عبارتند از: اندازه گیری کمی پروتئین های سرم، تست های تشخیصی بیماری های خود ایمنی، تست های ایمونولوژِی،  تست های تشخیصی بیماری های عفونی، تست های تعیین میزان ویروس های HIV و HBV، ایمونوفنوتایپینگ

 

اغلب تست ها در این بخش، بر اساس واکنش های آنتی بادی هاست که به منظور تشخیص آن از روش های نفلومتری، ایمونو اسی با آنزیم، ایمونو فلئورسانس غیر مستقیم و … استفاده می شود.

تست های این بخش عبارتند از:

 

 

ACCP

ANA

ANCA

Anti CardiolipinAb(IgG)

Anti CardiolipinAb(IgM)

Anti DNA

Anti EndomesialAb(IgA)

Anti GliadinAb (IgA)

Anti HCV Ab

Anti phospholipid (G)

Anti phospholipid (M)

Anti-Tissue(IgA)

Anti-Tissue(IgG)   

ASCA

Chlamydia (IgM)

Chlamydia (IgG)

CMV (IgG)​

EBV (IgM)

HIV(0&1&2)

HTLV

HSV(IgG)

HSV (IgM)

H.Pylori(IgA)

H.Pylori(IgM) 

LKM1

Measles(IgG)

Measles(IgM)

Mumps (IgG)

Mumps (IgM)

P-ANCA

Rubella(IgM)

Scl70

Toxo(IgM)

VZV Ab(IgG)

VZV Ab(IgM)

 

X