انگل شناسی

TPL_IN
شنبهق ظUTCE_مهر+0000Rمهرق ظUTC_UTC+00:0014
TPL_BY
بازدید: 1034

   مسئول بخش انگل شناسی

               خانم ساناز رازقی

 

 پرسنل بخش انگل شناسی

       آقای امیرحسین ردایی

آزمایشهایی که دراین بخش انجام می شوند: