انگل شناسی

TPL_IN
FriAMUTCE_October+0000ROctAMUTC_UTC+00:0014
TPL_BY
Hits: 1038

   مسئول بخش انگل شناسی

               خانم ساناز رازقی

 

 پرسنل بخش انگل شناسی

       آقای امیرحسین ردایی

آزمایشهایی که دراین بخش انجام می شوند: