میکروب شناسی

TPL_IN
MonAMUTCE_July+0000RJulAMUTC_UTC+00:0004
TPL_BY
Hits: 4321

      مسئول بخش میکروب شناسی

                                                   خانم مژگان محجوبی

آزمایشهایی که دراین بخش انجام می شوند:

 

 

نوع خدمت : ميكروب شناسي

شرح خدمت لاتين

شرح اختصاري

كشت ادرار ، كلني كانت و آنتي بيوگرام

                                                 

U/C           

كشت مدفوع و آنتي بيوگرام هر بار

STOOL CULTURE                                    

S/C           

كشت خون و آنتي بيوگرام هر بار

BLOOD CULTURE                                    

BLOOD/C       

كشت گلو

                                                 

THROAT/C      

 

LISHMANIA                                        

LEISHMANIA/C   

بررسي مستقيم زخم از نظر سالك

                                                 

SMEAR/LEISHMAN.

كشت بيهوازي (مانند مايع آسيت و مايع پلور)

                                                 

ANAEROBE/C    

كشت ترشحات عمومي (مثل گوش ، بيني ، زخم )از نظر باكتري

                                                 

CULTURE       

كشت واژن

                                                 

VAG.CALTURE   

شيگلا (تعيين گروه )

                                                 

SHIGELLA      

آزمايش مستقيم BK (باسيل كخ) 

BK                                               

BK             

كشت و آنتي بيوگرام ميكروب سل (حداقل با استفاده از 3 نوع آنتي بيوتيك )

                                                 

TB/C          

 آزمايش مستقيم قارچ

FUNGI DIRECT                                     

FUNGI  DIRECT

 

آزمايش مدفوع از نظر انگل (با روشهاي مستقيم و تغليظي) هر نوبت

STOOL EXAMINATION                                

S/E            

تجسس خون مخفي در مدفوع هر نوبت

OCULT BLOOD                                      

OB 1          

اسكاچ تست

SCOTCH TEST                                      

SCOTCH TEST   

گرفتن نمونه و بررسي جهت حشره گال

SCABIES                                          

SCABIES