سرویس نمونه برداری در منزل

TPL_IN
MonAMUTCE_July+0000RJulAMUTC_UTC+00:0004
TPL_BY
Hits: 3500

جهت رفاه حال cialis generique بیمارانی که قادرنیستند برای نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایند،

سرویس نمونه گیری در منزل توسط فرد مجرب فراهم کرده ایم. بدین منظور میتوانید عصر روز

قبل از نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه و بامسئول مربوطه( آقای مهدوی ) هماهنگی نمایید.