ایمونولوژی

TPL_IN
MonAMUTCE_July+0000RJulAMUTC_UTC+00:0004
TPL_BY
Hits: 1014

به استحضار  میرسا ند آزمایشگاه مهر با تجهیزات ودستگاههای الکتروکمی لومینسانس-کمی لومینسانس- RIA   ELFA – ELISA    فلورسانس فلوسایتومتری همگام با تکنولوژی روزدنیا ، سعی درارائه خدمات دقیق تروسریع تر به شرح ذیل دارد .

آزمایشاتی که به روز ویا 24 ساعته جواب داده می شوند:

Fasting Blood Suger ,  Blood Suge ,  Blood Suger (2hpp) ,  Blood Suger (5pm)  ,  GTT  , GCT ,  BUN ,  Creatinine Uric Acid  , Cholesterol  , Triglycereides ,  HDL-C  ,  LDL-C , Calcium  , Phosphorurus  , SGOT ,  SGPT ,  Lithium Phosphatase Alkaline ,  CPK , CK- MB ,  LDH  ,  Iron  , TIBC  ,  Zinc ,  Albumin ,  Protein  , Sodium ,  Potassium Amylase ,  Lipase  ,  Magnesium , Troponin I ,  Phosphatase Acid  , Urine Suger  ,  Urine Urea  ,  Urine Creatinine Hb A1C , Urine Uric Acid , Urine Calcium ,Urine Phosphorurus ,Urine ProteinUrine  Na   K , Urine Magnesium

TSH , T4 , T3 , T3up ,  FT4 ,  FT3 , FSH , LH ,  PSA ,  Free PSA ,  Ferritin  , CEA  ,  CA 19-9  ,  CA 15-3  ,  CA 125 Digoxin , Beta HCG , Testostrone , DHEA-SO4 , Prolactin , D-Dimer

CBC ,  Hb-Hct , Retic , G6PD ,  Plateletes , HbA2  ,   Blood Group& Rh  ,  PT - PTT , ESR1,2  , BT- CT , Fibrinogen PBS ,  Leishman Body

CRP ,  RF (Latex) , ASO , Wright ,  Widal ,  Mono Test , VDRL  ,  Direct coombs  ,  In direct coombs

Direct Smear ,   B.K Direct Smear ,  PKU ,  Grawindex  ,  UrineAnalysis  ,   Rducing substance (  Urine   and   Stool  ) Urine Bence Jones Protein  ,  Stool Exam OccultBlood  , Scotch Tape Test  ,  Fungi Direct             

  آزمایشاتی که  48 ساعته پاسخ داده می شوند:                                                                 

HBS Ab , HBS Ag , HIV , Toxo(IgG-IgM) , Rubella (IgG-IgM) , EBV ( IgG – IgM ) , CMV(IgG-IgM) , HBC Ab ,Fasiola Ab  ,  25OH Vitamin D , Anti CCP , Anti TPO

IgE  , PTH , Cortisol , Anti DNA , Esteroil ,  DNA  ,  Mallaria  ,  Borrelia , LE Cell 2ME , Cold Agglutination Antibiogram , All Cultures Microbiology , Anti-ss-A-RO

Anti-ss-B-La , Anti-Tissue-Transglutaminase-IgA , AMA-M2 ,  Calprotectin , ASCA IgA , ANA Detect , Anti-Phospholipid Screen IgM , Anti-Gliadin IgG , Anti-Phospholipid Screen IgG , Anti-Cardiolipin IgM , Anti-Cardiolipin IgG , ANCA-A Anti-MPO , Anti-LAM-1, Anti-dsDNA Screen , ANCA-C Anti-PR3

آزمایشاتی که 72 ساعته پاسخ داده می شوند:

H.Pylori IgG  ,  H.Pylori Ag in Stool  , Gamma GT  ,  Ceruloplasmin  ,  ANA   ,  Progesterone  ,  Thyroglobulin  ,  H.S CRP  , HBC-Ab (IgG , IgM ) , Hbe (Ab / Ag)

  Coombs Wrigh , PPD

آزمایشاتی که 7 تا 10 روزه آماده می گردند :

CH50 , SHBG , C3 , C4 ,  Anti –  Growth Horm  ,        VCA ( IgG – IgM ) ,  Free Testostrone  ,  Insulin  , HIV Ag ( P 24 ) ,  Microglobulin ,  Aldosterone

 Hydatid  Ab (IgG) , Listeria  , Strongylodes Ab , UrineOxalat , Urine Citrate,  ACTH Anti-Thyroglobulin  , 17 OH – Progesterone , ACE , HTLV, Urine Pro.Ep , Tripel Test , Double Test  , Quad marker                                                                                                       

آزمایشاتی که 10 الی 15 روز آماده میگردد:

 AMA  ,  ASM – Ab  ,  17 KS  , 17 KGS  , Nor Metanephrin   , IGF 1 Metanephrin(Urine) , Cystein(Urin) ,  Leptospira Aldolas ,  Folic Acid  , Vitamin B12  , VMA  , TTG(IgG-IgA) ,  Anti Phospholipid Ab ,  5HIAA  , Valporate Na  , Trancferin Renin  ,  SCL 70 , B2- Microglobulin ,  AMH ,  Anti Smit  , Gliadin (IgA) , SSB ,   SSA  , Cu(Urin) , VZV, Anti Glycoprotein Anti Amoebiasis , Anti Mycoplasm  , Caga 

                                                                                                                                                                                                                    با تشکر مدیریت آزمایشگاه مهر