• خون گیری کودکان

  خون گیری کودکان

 • فضای داخلی آزمایشگاه مهر

  فضای داخلی آزمایشگاه مهر

 • نمونه گیری آزمایشگاه

  نمونه گیری آزمایشگاه

 • پذیرش آزمایشگاه مهر

  پذیرش آزمایشگاه مهر

 • سالن انتظار آزمایشگاه

  سالن انتظار آزمایشگاه

 • نمونه گیری کودکان

  نمونه گیری کودکان

توجه

 

به یک نفرکاردان یا کارشناس آزمایشگاه باحداقل دوسال کاردربخش هورمون نیازمندیم