آزمایشات روزانه

FriAMUTCE_July+0000RJulAMUTC_UTC+00:0014
TPL_BY

به استحضار میرسا ند آزمایشگاه مهر با تجهیزات ودستگاههای الکتروکمی لومینسانس- RIA – ELFA – ELISA فلورسانس فلوسایتومتری همگام با تکنولوژی روزدنیا ، سعی درارائه خدمات دقیق تروسریع تر به شرح ذیل دارد .
آزمایشاتی که به روز ویا 24 ساعته جواب داده می شوند:


TSH , T4 , T3 , T3up , FT4 , FT3 , FSH , LH , PSA , Free PSA , Ferritin , CEA , CA 19-9 , CA 15-3 , CA 125 Digoxin , Beta HCG , Testostrone , DHEA-SO4 , Prolactin , D-Dimer
Fasting Blood Suger , Blood Suge , Blood Suger (2hpp) , Blood Suger (5pm) , GTT , GCT , BUN , Creatinine Uric Acid , Cholesterol , Triglycereides , HDL-C , LDL-C , Calcium , Phosphorurus , SGOT , SGPT , Lithium Phosphatase https://www.cialissansordonnancefr24.com/generique-cialis/ Alkaline , CPK , CK- MB , LDH , Iron , TIBC , Zinc , Albumin , Protein , Sodium , Potassium Amylase , Lipase , Magnesium , Troponin I , Phosphatase Acid , Urine Suger , Urine Urea , Urine Creatinine Hb A1C , Urine Uric Acid , Urine Calcium ,Urine Phosphorurus ,Urine Protein , Urine Na K , Urine Magnesium
Urine Microalbumin
CBC , Hb-Hct , Retic , G6PD , Plateletes , HbA2 , Blood Group & Rh , PT - PTT , ESR1,2 , BT- CT , Fibrinogen PBS , Leishman Body
CRP , RF (Latex) , ASO , Wright , Widal , Mono Test , VDRL , Direct coombs , In direct coombs
Direct Smear , B.K Direct Smear , PKU , Grawindex , UrineAnalysis , Rducing substance ( Urine and Stool ) Urine Bence Jones Protein , Stool Exam , Occult Blood , Scotch Tape Test , Fungi Direct


 آزمایشاتی که 48 ساعته پاسخ داده می شوند:


HBS Ab , HBS Ag , HIV , Toxo(IgG-IgM) , Rubella (IgG-IgM) , EBV ( IgG – IgM ) , CMV(IgG-IgM) , HBC Ab ,Fasiola Ab
25OH Vitamin D , Anti CCP , Anti TPO , IgE , PTH , Cortisol , Anti DNA , Esteroil , Mallaria , Borrelia , LE Cell , 2ME Cold Agglutination , Antibiogram , All Cultures Microbiology


آزمایشاتی که 72 ساعته پاسخ داده می شوند:


H.Pylori IgG , H.Pylori Ag in Stool , Gamma GT , Ceruloplasmin , ANA , Progesterone , Thyroglobulin , H.S CRP
HBC-Ab (IgG , IgM ) , Hbe (Ab / Ag) , Coombs Wrigh , PPD


آزمایشاتی که 7 تا 10 روزه آماده می گردند :


CH50 , SHBG , C3 , C4 , Anti – Cardiolipin (IgG – IgM ) , Growth Horm , VCA ( IgG – IgM ) , Free Testostrone , Insulin
HIV Ag ( P 24 ) , Microglobulin , Aldosterone , Hydatid Ab (IgG) , Listeria , Strongylodes Ab , UrineOxalat , Urine Citrate Anti-Thyroglobulin , 17 OH – Progesterone , ACE , HTLV, Urine Pro.Ep , Tripel Test , Double Test , Quad marker , ACTH


آزمایشاتی که 15 تا 20 روزه آماده می گردند ( برخی ارسال به آزمایشگاه ارجاع ):


LKM – Ab , AMA , ASM – Ab , 17 KS , 17 KGS , Nor Metanephrin , Metanephrin(Urine) , Cystein(Urin) , Leptospira Aldolas , Folic Acid , Vitamin B12 , VMA , TTG(IgG-IgA) , Anti Phospholipid Ab , 5HIAA , Valporate Na , Trancferin Renin , SCL 70 , B2- Microglobulin , AMH , Anti Smit , Gliadin (IgA) , SSB , SSA , Cu(Urin) , VZV, Anti Glycoprotein Anti Amoebiasis , Anti Mycoplasm , Caga , IGF 1