ساعت کار آزمایشگاه

TPL_IN
چهارشنبهق ظUTCE_فروردين+0000Rفروردينق ظUTC_UTC+00:0014
TPL_BY
بازدید: 1321

 

مراجعین محترم

 

آزمایشگاه از شنبه تا پنجشنبه از ساعت  ۶.۴۵ صبح تا ۸  شب بطور یکسره

           در خدمت شما میباشد